PÅGÅENDE PROSJEKTER

Løyningsknodden Hytte felt på Bortelid
Grunnarbeider veier og tomter.
VA ledninger
Oppdragsgiver Åseral kommune og Bortelid Drift og Utvikling AS

Meny Sørlandsparken
Grunnarbeider og VA
Oppdragsgiver Metall Bygg AS

Volleberg Songdalen
Kantstopp og erosjonssikring
Oppdragsgiver Statens Vegvesen

Jegersberg Kristiansand
Grunnarbeider ny Dagsturhytte
Oppdragsgiver Bico Bygg og Innredning AS

 

AVSLUTTEDE PROSJEKTER

Eikerapen Alpinsenter(2017-18)
Grunnarbeider Alpinbakke
Oppdragsgiver Eikerapen Alpinsenter.

Mjåvannsvegen 90, Songdalen (2017)
Grunnarbeider ny fabrikk til Cemo
Oppdragsgiver  Mjåvann A4 og A3 AS

Møvig Fort, Kristiansand(2016)
Kristiansand kanonmuseum
Reetablering av ammunisjonsjernbane
Lenge 1,7 km, herav 0,2 km oppgradering
Oppdragsgiver Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum
Link til FV.no
Se bilder

Skarpengland skole, Øvrebø 2016
Opparbeidelse av aktivitetsareal
Oppdragsgiver Vennesla kommune

Homstean,Øvrebø (2015-2016)
Nytt Høydebasseng.
Inkludert ledningsanlegg og adkomstvei
Oppdragsgiver Vennesla kommune

Bydalslia, Kristiansand (2013-2016)
Grunnarbeider nytt boligfelt, adkomstveier og VA
Oppdragsgiver Bydalslia AS og Bydalslia utvikling AS
Kostnad byggetrinn 1 5,5 mill.

Mjåvannsvegen 226, Songdalen (2015-2016)
Grunnarbeider ny fabrikk til Sørlandschips
Oppdragsgiver S.O.G. Eiendom AS

Duedalen, Kristiansand(2014-2016)
Grunnarbeider leilighetsbygg med fjellsikring.
Omlegging av VA.
Arbeidet utføres for Duedalen AS

Espelidvegen, Åseral(2015)
Utvidelse og kantforsterkning av vei.
Nye grøfter og utskiftning av stikkrenner.
Klargjøring for Asfalt
Arbeidet utføres for Statens Vegvesen

Tveite Bro, Hægeland(2015)
Bygge ny bro og utbedre vei til Tveite
Arbeidet utføres for Vennesla kommune, kostnad ca 6 mill.

Se bilder

Kasernen, Kristiansand
Grunnarbeider parkeringskjeller.
Arbeidet utføres for Kasernen AS

Se bilder

Bråvann og Lindebø (2014)
Adkomstveier, Fortau, VA, Overvann, Kabelgrøfter,Tursti og lekeplasser
i forbindelse med nytt boligfelt Bråvann
Lekeplass på Lindebø.
Oppdragsgiver Kristiansand Eiendom, kontraktssum kr 6,5 mill.

Se bilder

Kyresundet, Andøya
Grunnarbeider kontorbygg
Utvendig VA og utenom husarbeider.
Arbeidet utføres for Vavik & Tønnessen AS.

Kuliaveien (2012-2013)
Ny vei og sykkelsti.
Oppdragsgiver Statens Vegvesen, kostnad 20 mill.

Se bilder

Eidshaven, Justneshalvøya (2012)
Grunnarbeider boligblokk
Masseutskiftning, peling og VA.
Oppdragsgiver HSH AS, kostnad 2,1 mill.

Lomtjønn Vest, Vennesla (2011-2013)
Infrastruktur nytt boligfelt inkl. fjellsikring.
Oppdragsgiver Lomtjønn Vest AS, kostnad 4 mill.

Flerbruksløype Kongsgård, Kristiansand
Opparbeidelse av flerbruksløype med asfalt
Løypa er ca. 1600 m bed en bredde fra 3-5 m.
Arbeidet inkl. Kulvert kryssing av bekk, støyvoll og lysanlegg.
Stedvis vanskelige grunnforhold.
Oppdragsgiver Kristiansand Parkvesen, kostnad 4,1 mill.

Lomtjønn, Vennesla (2010-2014)
Infrastruktur boligfelt
Grunnarbeider tomter, veier, fjellsikring og VA
Eget prosjekt samt Vennesla kommune. Kostnad 10 mill.

UIA, Studentboliger (2010-2011)
Grunnarbeider studentblokker inkl.utvendig VA, parkering og utenomhus.
Oppdragsgiver Skanska, kontraktssum kr 5,0 mill.
Se bilder.

Farvannet skytefelt (Ålefjær) (2010-2011)
Opprydding av området etter bruk som skytebaner.
Riving av bygg og fjerning av voller.
Sortering/bortkjøring av forurenset masse.
Opprustning av området
Oppdragsgiver Forsvarsbygg, kontraktssum ca 2,3 mill.

Skibåsen 33
Grunnarbeider nybygg inkl. utvendig VA, parkering og utenomhus
Oppdragsgiver Glasshuset Skibåsen 33 as, kontraktssum ca 2,5 mill.

Agder Alle 27-31
Drenering og rehabilitering av VA inne og ute.
Oppdragsgiver Sørlandets Boligbyggelag, kontraktssum ca 1,0 mill.

Buråsen 3
Grunnarbeider nybygg inkl. utvendig VA, kabelgrøfter, Fjernvarme og utenomhus.
Oppdragsgiver Vavik & Tønnessen As, kontraktssum 1,0 mill.

Eplehagen barnehage (Elkem)
Grunnarbeider inkl. parkering, utenomhusarbeider og utvendig VA
Oppdragsgiver HSH Entreprenør AS, kontraktssum 1,5 mill.

Langemyr Godsterminal
Etablering nytt jernbanespor med lastegate.
Det er utført masseforflytning, VA, planering og fundamentering for veidekke.
Oppdragsgiver Jernbaneverket Utbygging, kontraktssum 4,0 mill.

Lykkedrange
Omlegging av vei.
Oppdragsgiver Kristiansand ingeniørvesen, kontraktssum 1,0 mill.

Tykkelimoen (Strai)
Infrastruktur til nytt boligfelt samt grunnarbeider på tomter.
Oppdragsgiver Tykkelimoen AS, kontraktssum 4,5 mill.

Østerveien
Grunnarbeider leilighetsbygg inkl. utvendig VA,adkomst,parkering, gangstier og utenomhus.
Oppdragsgiver HSH Entreprenør AS, kontraktssum ca 2,0 mill.

Jegersberg (2009)
Rydding av området etter bruk til skytefelt.
Opprustning av turvei og opparbeidelse av ridesti.
Oppdragsgiver Forsvarsbygg, kontraktssum 1,5 mill.

Buråsen Syd (2008)
Grunnarbeider nybygg inkl.parkering,adkomstveier, VA og utenomhusarbeider.
Oppdragsgiver Vavik & Tønnessen As, kontraktssum 0,8 mill.

Årosmasta (2009)
Kartevoll As utførte arbeidet med å fjerne Åros-masta for Forsvaret.

Jaktodden (2007-2008)
Kartevoll As rev 3 eneboliger for å gjøre plass til terrasseblokk på oppdrag fra HR Eiendom As
Grunnarbeider leilighetsbygg inkludert sprengning, fjellsikring, kabler og opparbeidelse av fortau.
Oppdragsgiver Kruse Smith AS, kontraktssum kr 8.,5 mill.

Hommeren 2006-2007
Kartevoll var i forbindelse med bygging av ny skole, idrettshall og kunstgressbane på Hommeren involvert i tre prosjekter. Vi var samlet ansvarlig for arbeider for ca 15 millioner kroner i området.
Infrastruktur: Avkjørslser, sykkelstier med ganglys, busslommer, omlegging av vannledning, opparbeidet natursteinsmurer og opparbeidelse av skogsvei. Kontrakten ble utført for Kristiansand Eiendom.
Skole og idrettshall: Utførelse av grunnarbeidene for hovedentreprenør i prosjektet, samt opparbeidelse av parkeringsarealer med tilhørende lysanlegg, flomsikring av bekk og plastring av stein, muring, sluker og stikkrenner.
Kunstgressbane: Ansvar for grunnarbeidene inkludert alt under jorden. Lysanlegget er satt opp i samarbeid med Otera og arbeidet med gjerdene er utført av Sørlandets Gjerdefabrikk. Arbeidene for idrettsetaten i Kristiansand kommune ble utført på to måneder og banen stod klar i juni 2007.

Bjørndalssletta E18
Nytt planfritt kryss for Statens Vegvesen. Oppdraget inneholdt blant annet flere rundkjøringer, veier, sykkelstier, parkanlegg, bekkekulverter, omlegging av VA-anlegget og bussholdeplasser.

Straitunet Omsorgssenter (2005-2007):
Grunnarbeidet på det nye Straitunet. Hovedentreprenør har vært Vavik & Tønnessen.

Tinnstua barnehage (2006):
I forbindelse med bygging av Tinnstua Barnehage utførte Kartevoll grunnarbeidene inkludert prosjektering.
Hovedentreprenør var Føreland Bygg As og Kartevoll.

Bråvannåsen barnehage (2005):
Kartevoll har stått for grunnarbeidet og prosjektering. Det er foretatt masseutskifting til 12-13 meters dybde samt lagsvis komprimering av sprengt stein for hver 1.5 meter. Bortkjøring av 3000 m³ myr og tilkjøring av 6000 m³ stein. Komplett VA anlegg med tilhørende ledninger. Klargjøring for gulvstøp, ringmur og komplett utførelse av utenomhus samt nødvendig fjellsikring.

Kystveien
Riving av gammel hytte og komplette grunnarbeider på ny hytte. Arbeidet har bestått av: komplett VA anlegg, sprengning ca 1000 m³, bortkjøring av masse , planering for vei, asfaltering, hager, terrasser, hytte med tre enheter og stablemurer.